Kontrakt terapeutyczny

Regulamin korzystania z usług psychologicznych

(zasady współpracy pomiędzy Klientem i Specjalistą)

1. Czas trwania sesji wynosi 50 min. i podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem na stronie internetowej: adrianokon.pl.

2. Cykliczność spotkań jest uzgadniana z psychologiem w zależności od sytuacji i potrzeb Klienta.

3. Spóźnienie się na sesję nie wydłuża czasu jej trwania.

4. Odwoływanie / przekładanie spotkań.

  • Klient ma prawo do bezpłatnego odwołania / przełożenia spotkania do 24h poprzedzających umówione spotkanie. W tym celu może skontaktować się telefonicznie pod nr 739-973-104. Jeśli wizyta została zarezerwowana przez portal Znany Lekarz – należy ją odwołać na tym portalu.
  • wizyta nieodwołana z min. 24h wyprzedzeniem, jest pełnopłatna.

5. Sposób zapłaty: w przypadku spotkań stacjonarnych opłaty można dokonać za pomocą gotówki lub przelewu na rachunek bankowy: 85 1090 1098 0000 0001 5066 7757. Płatność przelewem za sesje online oraz wizyty stacjonarne powinna być wykonana co najmniej 24h przed spotkaniem.

6. Obowiązkiem psychologa jest zachowanie tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu współpracy.

7. Zwolnienie z tajemnicy zawodowej może nastąpić tylko, kiedy psycholog:

  • domniema, że życie lub zdrowie klienta, terapeuty lub osób trzecich jest zagrożone,
  • lub dowiaduje się o popełnionym przestępstwie, które według prawa musi zostać zgłoszone.

8. Spotkania mogą odbywać się stacjonarnie w gabinecie lub online za pomocą takich komunikatorów jak: Skype, Google Meet czy Zoom.

9. W przypadku spotkań online klient powinien zadbać o:

  • komfortową przestrzeń do rozmowy,
  • przebywać w miejscu bez osób trzecich,
  • posiadać sprawny sprzęt pozwalający na komunikację m.in. stabilne połączenie z internetem, działający laptop, kamerę, słuchawki itp.

10. Cele realizowane w trakcie współpracy ustalane są każdorazowo indywidualnie w dialogu z klientem, a ich osiągnięcie zależy w takim samym stopniu od zaangażowania klienta i psychologa.

11. Wcześniej ustalone cele mogą ulegać zmianie w trakcie kolejnych spotkań, tak aby uwzględnić aktualną sytuację Klienta oraz jego potrzeby.

12. Praca specjalisty jest superwizowana. Oznacza to, że specjalista może chcieć skonsultować sposób pracy i jej przebieg z innym specjalistą. W takim wypadku nie są ujawniane żadne dane pozwalające na identyfikację Klienta.

13. Rezygnacja ze współpracy: Klient w każdym momencie ma prawo do zrezygnowania z dalszych spotkań z psychologiem, bez konieczności uzasadniania tej decyzji.

13. Psycholog ma prawo odmówić dalszej współpracy, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Klientowi (w takim wypadku omawia z nim jego wątpliwości i przekazuje mu dane kontaktowe do innego specjalisty).

14. Klient w trakcie współpracy zobowiązuje się do niestosowania agresji podczas spotkań.

15. Psycholog ma obowiązek odmówić klientowi sesji, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest on pod wpływem środków zmieniających świadomość.

16. Kontakt: wszelkie kwestie dotyczące przebiegu współpracy są omawiane na bieżąco w trakcie ustalonych spotkań. Kontakt do specjalisty służy umawianiu, odwoływaniu lub przekładaniu sesji.

17. Zmiana kontraktu: w trakcie trwania współpracy zarówno Klient, jak i specjalista mogą zgłaszać propozycje zmian w kontrakcie, które mogą być ważne w dalszym procesie. Treść kontraktu może być zmieniona przy wspólnej zgodzie Klienta i specjalisty.

18. Akceptacja kontraktu: uczestnictwo w spotkaniach z psychologiem oznacza akceptację zasad kontraktu i wyrażenie świadomej woli uczestnictwa w spotkaniach.

19. Nieprzestrzeganie zasad kontraktu może skutkować zakończeniem współpracy.